Professor Óscar Martins

2º Dan Aikido UBU
2º Dan Aikido Dai Nippon Butokukai
1º Dan Karatedo Shotokan